Beneficjent rzeczywisty – informacje ogólne

beneficjent rzeczywisty

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dnia 13 października 2019 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”) udostępniony na stronie internetowej https://crbr.podatki.gov.pl
 rejestr jest jawny, a dostęp do niego bezpłatny.

Ustawa zobowiązuje do zgłoszenia do Rejestru informacji o Beneficjencie Rzeczywistym spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych, które są zobligowane do udostępniania na własnych stronach internetowych informacji o tym, kto posiada więcej niż 5% głosów z posiadanych akcji.

W przypadku spółek wpisanych do rejestru KRS przed dniem 13 października 2019 r., zgłoszenia należy dokonać do dnia 13 kwietnia 2020 r. Nowo zakładane spółki – od dnia 13 października 2019 r. – mają obowiązek zgłoszenia informacji do Rejestru w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki do KRS.

Zgodnie z definicją ustawową, beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką dzięki posiadanym uprawnieniom, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływy na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub osoby fizyczne, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze.

W przypadku osoby prawnej, beneficjentami rzeczywistymi będą:

  1. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  4. osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Jeżeli jest udokumentowany brak możliwości ustalenia tożsamości (lub są co do tego uzasadnione wątpliwości) wymienionych powyżej osób, jako beneficjenta rzeczywistego określa się osobę fizyczną zajmujące wyższe stanowisko kierownicze.

Zgłoszenia dokonuje się bezpłatnie poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie https://crbr.podatki.gov.pl. Ponadto osoba składająca zgłoszenie oświadcza
o prawdziwości zgłaszanych informacji pod sankcją odpowiedzialności karnej.

Poza danymi identyfikującymi spółkę, w zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię
i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – data urodzenia oraz zakres jego uprawnień). Zgłoszenie może uwierzytelnić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP) WYŁĄCZNIE osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji do Rejestru w odpowiednim terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości nawet 1.000.000,00 zł.

***

 Kancelaria jest gotowa udzielić pomocy w zakresie sporządzenia zgłoszenia poprzez właściwe uzupełnienie formularza elektronicznego. Niestety aktualnie brak jest przepisów uprawniających do uwierzytelnienia przedmiotowego zgłoszenia poprzez pełnomocnika.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.