Czym jest leasing i outsourcing pracowniczy?

leasing outsoursing pracowniczy

W związku z dużymi kosztami pracy oraz ze zmiennym zapotrzebowaniem na pracowników, szczególnie w branżach sezonowych pracodawcy coraz częściej decydują się na leasing lub outsourcing pracowniczy. Poniżej przedstawimy korzyści wynikające z zastosowania każdego z tych rozwiązań.

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing polega na zleceniu zewnętrznemu podmiotowi, najczęściej na podstawie umowy cywilnoprawnej, realizacji ściśle określonych zadań przy pomocy pracowników zatrudnionych przez ten podmiot. Korzystający z outsourcingu pracowników korzysta z ich pracy bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Korzystanie z usług outsourcingu popularne jest w szczególności w stosunku do zlecenia usług księgowych, informatycznych czy kadrowo-płacowych. Charakterystyczne dla outsourcingu jest to, że pomiędzy podmiotem na rzecz, którego wykonywane są usługi a pracownikiem, który świadczy pracę na jego rzecz nie ma żadnego stosunku podporządkowania.

Z outsourcingiem pracowniczym mamy również do czynienia przy przejściu części zakładu pracy na innego pracodawcę, ten rodzaj outsourcingu został uregulowany w prawie pracy. Przy takim rozwiązaniu zarówno prawa i obowiązki pracodawcy, jak i pracownika zostały uregulowane w kodeksie pracy. Należą do nich między innymi, poinformowanie pracowników przynajmniej 30 dni o przejściu zakładu pracy oraz poinformowanie o nowych warunkach zatrudnienia. W przypadku przejęcia zakładu pracy umowy o pracę nie ulegają rozwiązaniu, a pracownik z mocy prawa wstępuję w stosunek pracy z nowym pracodawcą. Pracownik w okresie dwóch miesięcy od chwili przejścia zakładu pracy ma prawo rozwiązać umowę o pracę z nowym pracodawcą.

Należy jednak pamiętać, że przejście części zakładu pracy, nie może obejmować przejęcia wyłącznie samych pracowników. Takie działania zakwalifikowane będą jako tzw. pozorny outsourcing pracowniczy lub outsourcing kadrowo-płacowy. Dla przejęcia zakładu poza przejściem pracowników konieczne jest przejście materialnej części zakładu (np. pomieszczenia, maszyny) oraz rzeczywiste podporządkowanie nowemu pracodawcy.

Leasing pracowniczy

Pomimo tego, że czasem pojęcia outsourcingu pracowniczego i leasingu pracowniczego używa się zamiennie, to są to dwie różne instytucje. Leasing pracowniczy potocznie można ująć jako wypożyczenie pracownika innemu pracodawcy, do którego może dochodzić w kilku różnych wariantach. Poniżej przedstawiamy rozwiązanie najczęściej stosowane i zarazem najbezpieczniejsze.

Przy leasingu pracowniczym najczęściej dochodzi do udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu na czas świadczenia przez pracownika pracy na rzecz innego pracodawcy. Kwestie te regulują przepisy kodeksu pracy. Leasing pracownika odbywa się poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy dotychczasowym a nowym pracodawcą, oczywiście za zgodą pracownika, który ma świadczyć pracę w ramach leasingu pracowniczego. Należy pamiętać, że zgoda pracownika musi zostać udzielona na piśmie. Warto zadbać, aby porozumienie miedzy pracodawcami było zawarte na piśmie. Na skutek leasingu pracowniczego dochodzi do zawarcia umowy o pracę z nowym pracodawcą, będzie to umowa na czas określony, który będzie pokrywał się z długością udzielonego urlopu.

Podczas świadczenia pracy na rzecz innego pracodawcy stosunek pracy pracownika wynajmowanego ulega zawieszeniu. Po zakończeniu świadczenia pracy na rzecz podmiotu wynajmującego, pracownik wraca do świadczenia pracy u pierwotnego pracodawcy. Okres na jaki został udzielony urlop w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy podlega zaliczeniu do okresu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownika.

Co do zasady, przepisy prawa nie zakładają żadnych ograniczeń czasowych bezpłatnego urlopu przeznaczonego na świadczenie pracy na rzecz innego pracodawcy. Wydawałoby się zatem, że  pracodawca może bez ograniczeń czasowych wynajmować swojego pracownika. Należy być jednak ostrożnym z długotrwałym wynajmem pracowników. Łatwo bowiem narazić się na zarzut obejścia prawa. Długotrwałe wynajmowanie pracownika może zostać potraktowane jako obejście przepisów dotyczących prawa pracy o agencjach pracy tymczasowej. Leasing pracownika powinien mieć charakter tymczasowy także dlatego, że założeniem urlopu w celu świadczenia pracy w innego pracodawcy jest późniejszy powrót pracownika.

Przepisy nie regulują czy zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcami jest czynnością odpłatną czy nie, zależne to jest zatem od woli stron. Jednak znowu, żeby nie narazić się  na zarzut obejścia przepisów dotyczących agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie nie może być zbyt wysokie.

Skorzystanie z wypożyczonego pracownika jest dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy zastąpić nieobecnych pracowników, gdy pracownicy nie posiadają niezbędnych kwalifikacji lub gdy posiadamy tymczasowe, zwiększone zapotrzebowanie na pracowników.

Zamiast outsourcingu pracownika możemy skorzystać również z usług agencji pracy, która wynajmie nam pracownika na maksymalny okres 18 miesięcy w ciągu 3 lat.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na outsourcing pracowniczy, czy na leasing pracowniczy należy pamiętać, że działania pozorne, podjęte wyłącznie ze względów ekonomicznych mogą zostać zakwestionowane przez ZUS lub pracownika w drodze powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.