Dematerializacja akcji spółek – co warto wiedzieć?

dematerializacja akcji spółek

Nadchodząca nowelizacja kodeksu spółek handlowych nałożyła na spółki publiczne obowiązek dematerializacji akcji, zgodnie z którym spółki od roku 2021 nie będą mogły już posiadać akcji w  formie dokumentu, lecz wszystkie akcje będą musiały być zarejestrowane w odpowiednim rejestrze.

Czym jest dematerializacja akcji?

Jest to proces polegający, na pozbawieniu akcji jej papierowej formy i zastąpieniu go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze elektronicznym.

Spółka do 30 września 2020 r. powinna:

  • podjąć uchwałę walne zgromadzenia o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub uchwałę o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych,
  • zawrzeć umowę z wybranym przez walne zgromadzenie podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy lub zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
  • wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – w związku z tym ostatnie (piąte) wezwanie akcjonariuszy musi zostać dokonane najpóźniej 30 stycznia 2021 roku.

Rejestr akcji

Taki rejestr, zwany rejestrem akcjonariuszy będzie mógł być prowadzony przez uprawnione podmioty.

W rejestrze będą zawarte podstawowe informacje dotyczące spółki, akcji oraz ich akcjonariuszy w tym m.in.: nazwisko, imię albo firmę akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania lub siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej.

Co istotne należy podkreślić, że akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych, ponadto wciąż będą istnieć akcje imienne i na okaziciela.

Uprawnienia spółki i akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny zarówno dla spółki jak i dla każdego akcjonariusza. Będą oni mieli dostęp do rejestru za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr.

Ponadto zarówno spółka jak i akcjonariusze będą mogli żądać wydania informacji z rejestru akcjonariuszy oraz wydania imiennego świadectwo rejestrowego.

Podmioty prowadzące rejestr

Rejestr akcji może być prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, banki prowadzące działalność maklerską oraz domy maklerskie. Należy jednak podkreślić, że zmiana raz już wybranego podmiotu będzie możliwa wyłącznie „z ważnego powodu”.

Negatywne konsekwencje

Niedopełnienie obowiązku dematerializacji akcji, niesie za sobą dość poważne konsekwencje dla akcjonariuszy, gdyż dokumenty akcji utracą moce z dniem początkiem marca 2021 roku (pierwotnie miał być to termin 1 stycznia 2021 roku, jednak termin ten został przesunięty przez Tarczę Antykryzysową 3.0).

Po tej dacie w stosunku do spółki niebędącej publiczną spółką, za akcjonariusza będzie uważana tylko taka osoba, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.