Konstytucja dla biznesu – co warto wiedzieć?

konstytucja dla biznesu

30 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie tzw. Konstytucja dla biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Nowelizacja z założenia ustawodawcy ma stanowić kolejny krok w kierunku promowania biznesu w Polsce.

Poniżej przedstawiamy pięć najistotniejszych zmian.

Ulga dla start-upów

Nowelizacja przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (tzw. ulga na start). Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w uzasadnieniu nowelizacji, okres obowiązywania ulgi należy liczyć od „momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej”. Data wpisu do CEIDG pozostaje zatem bez znaczenia dla momentu naliczenia ulgi. Ulga będzie obejmować wszystkie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, zaś po jej zakończeniu możliwe będzie skorzystanie przez kolejne 2 lata z obowiązującego już tzw. „małego ZUS-u”. Co ważne, ulga będzie przysługiwała również tym osobom, które zdecydują się podjąć działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

NIP i REGON

Nowe przepisy mają pomóc stopniowo zwiększyć znaczenie NIP w obrocie gospodarczym. Numer NIP ma się stać podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę i przejąć funkcję numeru REGON. Przy załatwianiu spraw organ będzie mógł żądać od przedsiębiorcy dla celów identyfikacji, podania wyłącznie firmy przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Należy jednak pamiętać, że nowelizacja nie oznacza całkowitej likwidacji numeru REGON. Obowiązek posługiwania się tym numerem może wynikać z ustaw szczególnych, które póki co pozostaną bez zmian. Między innymi przepisy wykonawcze do ustawy o księgach wieczystych i hipotece będą nadal przewidywały, że w księdze wieczystej należy ujawnić numer REGON.

Działalność nieewidencjonowana

Osoby osiągające z tytułu swojej działalności nie więcej, niż połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, będą mogły prowadzić działalność w sposób całkowicie legalny bez obowiązku wpisu do ewidencji przedsiębiorców i bez ograniczeń czasowych. Rozliczenie przychodów z tytułu tego typu działalności będzie następowało na zasadach ogólnych – poprzez złożenie corocznej deklaracji podatkowej PIT. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną będą również zobowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, co ma umożliwić organom państwowym kontrolę nad legalnością przychodów.

Transparentność przepisów

Wprowadzona nowelizacją nowa instytucja tzw. objaśnień prawnych zakłada obowiązek wyjaśniania przez organy państwowe regulacji dotyczących prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Objaśnienia mają być sporządzane m.in. przez ministrów, z urzędu lub na wniosek odpowiedniego organu. W założeniu ustawodawcy mają one zwiększyć transparentność nierzadko skomplikowanych przepisów i procedur, co ma się z kolei przełożyć na wzrost zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności

Obecnie przepisy zabraniają zawieszenia działalności przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników. Od 30 kwietnia możliwe będzie zawieszenie działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Kolejną istotną zmianą ma być wprowadzenie automatycznego wznowienia działalności  po upływie okresu zawieszenia. W przypadku nie złożenia w terminie wniosku o wznowienie, przedsiębiorca nie zostanie już wykreślony z rejestru, jak obecnie, lecz z urzędu nastąpi wznowienie jego działalności.