Praktyki nieuczciwej konkurencji w Niemczech – Co zrobić, gdy otrzymamy Abmahnung?

nieuczciwa konkurencja w niemczech

Perspektywa sprzedaży na niemieckim rynku wydaje się kusząca dla coraz większej grupy polskich przedsiębiorców. Często pierwszym i niejako testowym kanałem dystrybucji jest sklep internetowy. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszym problemem prawnym, z jakim spotkać może się sprzedawca internetowy, to zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Podobnie jak w Polsce, o działanie takie może zostać oskarżony podmiot stosujący korzystne dla siebie praktyki biznesowe, zwiększające jego szanse na rynku konkurencyjnym niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Do działań takich zaliczyć można:
– odmowę przyjęcia towaru nabytego przez konsumenta w ramach umowy, od której skutecznie odstąpiono,
– niepełną treść impressum, tj. podstawowych informacji o osobie lub firmie sprzedającej w Internecie,
– sprzedaż towarów podrobionych jako oryginalnych,
– informowanie lub promowanie swoich produktów z wykorzystaniem zdjęć zrobionych przez konkurencję,
– wskazanie niewłaściwej czy nieprecyzyjnej ceny towaru,
– sprzedaż produktu pod nazwą lub z wykorzystaniem oznaczenia konkurenta funkcjonującego dłużej na rynku.

Co warte podkreślenia, problem ten dotyczyć może zarówno przedsiębiorców z siedzibą w na terenie Niemiec, jak i firm z siedzibą w Polsce, podejmujących działania celem wejścia i zaistnienia na rynku niemieckim (tj. tłumaczących swoją stronę i ofertę na język niemiecki, udostępniających możliwość wysyłki na teren Niemiec, promujących i reklamujących swoją działalność u naszego zachodniego sąsiada w lokalnych mediach tradycyjnych lub portalach internetowych).

W Niemczech podmiot dopuszczający się naruszenia zasad uczciwej konkurencji, musi liczyć się z reakcją konkurencji albo odpowiedniej izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej. Najczęściej przedsiębiorcy otrzymują od konkurencji wezwanie do zaprzestania niedozwolonych praktyk, poprzez wycofanie spornego produktu ze sprzedaży. Na tym jednak dolegliwości zazwyczaj się nie kończą. We wspomnianym wezwaniu (tzw. Abmahnung) konkurent żąda podpisania zobowiązania polskiego sprzedawcy internetowego do pokrycia wszelkich strat konkurenta, powstałych w związku z niedozwoloną praktyką, pokrycia kosztów adwokackich, które wynosić mogą łącznie od kilku do kilkunastu tysięcy euro. Przygotowana przez konkurenta propozycja porozumienia zawiera zazwyczaj dodatkowe zobowiązania, które mogą okazać się niezwykle niebezpieczne dla przedsiębiorcy w przyszłości, np. kary umowne za przyszłe naruszenia. Niestety brak świadomości odnośnie domniemanego naruszenia praw niemieckiego konkurenta nie stanowi podstawy uniknięcia odpowiedzialności za niniejsze działanie. Brak podpisania proponowanego porozumienia skutkuje zazwyczaj złożeniem przez konkurenta wniosku do niemieckiego sądu o tymczasowy, a jeśli to nie przyniesie skutku, trwały zakaz sprzedaży spornego towaru przez polskiego przedsiębiorcę na terenie Niemiec. Postępowanie sądowe wiąże się z dalszymi kosztami adwokackimi i sądowym, których na tym etapie postępowania niemal nie sposób uniknąć. Sprawy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji prowadzone są przed niemieckimi sądami okręgowymi, gdzie obowiązuje przymus adwokacki (konieczność korzystania z pomocy fachowego pełnomocnika).

Celem uniknięcia lub zminimalizowania skutków prowadzonych praktyk nieuczciwej konkurencji, podjąć zatem należy niezwłocznie wszelkie niezbędne kroki i odpowiedź na przesłane wezwanie (Abmahnung), zanim sprawa trafi do sądu. W zależności od zgłoszonych przez konkurenta żądań i ich zasadności, w przesłanej odpowiedzi sugerujemy przedstawić swoje stanowisko i propozycję porozumienia dotyczącego wycofania spornego produktu oraz oświadczenia wykluczającego odpowiedzialności za wszelkie szkody przeszłe i przyszłe powstałe w związku ze sprzedażą produktu na rynku niemieckim, czy zmniejszenie kosztów domniemanych strat i kosztów adwokackich konkurenta. Przy sporządzaniu odpowiedzi i kontakcie z konkurentem sugerujemy korzystania z konsultacji doświadczonych prawników, którzy pomogą ocenić zasadność zgłoszonych roszczeń i uniknąć zagrożeń związanych z pochopnym podpisaniem porozumienia zaproponowanego przez konkurenta.