Rządowy program wsparcia dla rolników

program wsparcia dla rolników

Już w lutym 2019 roku polscy rolnicy będą mogli skorzystać z udogodnień przewidzianych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Restrukturyzacją będzie można objąć długi, powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym także odsetki i koszty obsługi zadłużenia. Ustawa stanowi element szerszego, rządowego programu wsparcia rolnictwa i, zgodnie z uzasadnieniem ustawy, stanowi odpowiedź na stale zwiększającą się kwotę zadłużenia osób mieszkających na wsi.

Dla kogo?

Z ustawy będą mogły skorzystać podmioty niewypłacalne lub tylko zagrożone niewypłacalnością, mieszkające w Polsce, będące właścicielem gospodarstwa rolnego oraz prowadzące co najmniej od 3 lat działalność rolniczą. Pomoc może zostać udzielona nie tylko osobom fizycznym, ale także osobom prawnym (np. spółkom z o.o.). Ustawy nie stosuje się natomiast do podmiotów, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, jak również będących w likwidacji bądź w upadłości.

Ogólnym warunkiem skorzystania z pomocy przewidzianej ustawą jest sporządzenie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, zaakceptowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. W planie należy zamieścić m.in. opis aktualnej sytuacji prowadzonego gospodarstwa rolnego, zarys działań niezbędnych do przywrócenia płynności finansowej gospodarstwa oraz harmonogram ich wdrożenia.

Na czym polega pomoc?

Proponowane przez ustawodawcę formy wspierania rolników, mają polegać na:

  1. udzieleniu przez ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,
  2. udzieleniu przez ARiMR pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,
  3. udzieleniu przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego,
  4. przejęciu przez KOWR długu powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,

przy czym skorzystanie z ostatniej z ww. możliwości uwarunkowane zostało przeniesieniem własności całości lub części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

Udzielenie pożyczki, dopłat, gwarancji spłaty oraz przejęcie długu odbywa się na wniosek, na podstawie ustaleń z AMRiR, KOWR bądź bankiem. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w przeprowadzeniu całej procedury, tak od strony finansowej, jak i prawnej (sporządzenie wniosków, harmonogramu restrukturyzacji, weryfikacja projektu umowy), zachęcamy do kontaktu.