Ulga CSR dla podmiotów sponsorujących działalność sportową

ulga csr

Razem z pakietem zmian w prawie podatkowym, potocznie nazywanym „polskim ładem” albo „nowym ładem”, wprowadzono też ulgę podatkową. W założeniach ma ona zachęcić przedsiębiorców do wspierania wskazanych kategorii działalności – między innymi sportu. Stąd nazwa ulgi CSR, z angielskiego Corporate Social Responsibility, co tłumaczy się jako społeczną odpowiedzialność biznesu. Wprowadzone zmiany to dobra okazja dla przedsiębiorców żeby zapłacić niższy podatek oraz dla polskiego sportu, który powinien w ten sposób dysponować większymi środkami gotówki. Ulga CSR w pigułce.

Czym jest ulga CSR?

Opisywana ulga to nic innego jak możliwość odliczenia dodatkowych 50% przekazanych środowisku sportowemu kwot jako kosztów uzyskania przychodu. Łącznie – razem z bazowym odliczeniem 100% –  daje to możliwość odliczenia aż 150% wartości umowy od podatku. Modelowo ulga ta ma dotyczyć umów sponsorskich. W ramach takich porozumień, przedsiębiorca przekazuje określoną kwotę wybranemu podmiotowi, w zamian za co otrzymuje świadczenia marketingowe. Przykładem takich umów może być wykupienie miejsca na ekspozycję logotypu na koszulce meczowej klubu sportowego albo objęcie patronatem turnieju sportowego w zamian za publiczne informowanie przez organizatora, że konkretny podmiot wspiera finansowo wydarzenie. Nie ma przy tym żadnego limitu kwotowego co do przekazywanych środków. Pozostaje to całkowicie w sferze swobody przedsiębiorcy i podmiotu sponsorowanego.

Kto może skorzystać z ulgi CSR?

Z ulgi CSR może skorzystać każda osoba prawna płacąca w Polsce podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jedynym warunkiem jest to, żeby przedsiębiorca uzyskiwał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Poza tym nie ma żadnych innych wymagań. Jest to więc bardzo szeroki katalog obejmujący większość przedsiębiorców w Polsce. Oczywiście jednak do odliczenia podatku trzeba spełnić konkretne przesłanki wymienione w ustawie, ale dotyczą one klubu sportowego i celu przekazywania środków pieniężnych, a nie samego przedsiębiorcy, który chce skorzystać z ulgi.

Ulga CSR – jakie transakcje z niej korzystają ?

Ulga CSR przysługuje wtedy, gdy przedsiębiorca przekazuje środki pieniężne w zamian za określone świadczenie. Najpowszechniejszym przykładem umów, które podlegać będą pod ulgę CSR będą umowy sponsorskie. W żadnym wypadku jednak ulga nie przysługuje przy umowach darowizny. Warto więc zawsze zagwarantować w umowie, że przekazanie środków następuje w zamian za inne świadczenie klubu czy innego podmiotu sponsorowanego. Przykładem może być ekspozycja logotypu, oficjalne podziękowania w mediach społecznościowych, oficjalne wręczanie nagród na turnieju przez prezesa sponsora czy przeprowadzenie marketingowej sesji zdjęciowej z zawodnikami klubu. Jeżeli zabraknie w umowie świadczenia wzajemnego, to taka transakcja w ogóle nie będzie korzystała z ulgi podatkowej. Przedsiębiorca ma trzy opisane poniżej możliwości przeznaczenia swoich środków.

Sponsorowanie klubów sportowych

Nie każda umowa sponsoringowa będzie jednak korzystać z ulgi CSR. Niezbędne jest, żeby beneficjentem przekazanych środków był klub sportowy, który nie działa w celu osiągnięcia zysku. Brak jest jeszcze jednoznacznych interpretacji tego przepisu, z pewnością jednak takim klubem będą fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej. Najprawdopodobniej może to być też klub wpisany do rejestru przedsiębiorców, w tym działający jako spółka kapitałowa, o ile przeznacza całość środków na swoją działalność statutową. Nie jest to jednak jedyny wymóg, który stawia się sponsorowanemu. Uzyskane ze sponsoringu środki muszą jeszcze zostać spożytkowane przez klub na jeden z wymienionych w ustawie obszarów działalności. Są to:

  1. realizacja programu szkolenia sportowego;
  2. zakup sprzętu sportowego;
  3. pokrycie wydatków na organizację albo uczestnictwo w zawodach;
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na cele szkoleniowe;
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych;
  6. wynagradzanie kadry szkoleniowej.

Dodatkowo spożytkowane środki muszą poprawiać warunki uprawiania sportu w klubie albo zwiększać dostępność społeczności lokalnej do sportowej działalności wspieranego klubu. Właściwie sama realizacja wskazanych w ustawie celów wydaje się być ściśle związana z poprawą warunków uprawiania sportu. Zaleca się jednak żeby podatnicy byli przygotowani na ewentualne kontrole podatkowe również w tym zakresie.

Finansowanie stypendium sportowego i imprez sportowych

Zamiast sponsorowania klubów sportowych podatnik może także przeznaczyć środki na finansowanie stypendium sportowych. Takie stypendia mogą przyznawać kluby albo jednostki samorządowe. Jeżeli finansowanie stypendiów miałoby się odbywać przez klub sportowy, to taki klub musi spełniać przesłanki opisane wyżej w tym artykule. Ze względu na restrykcyjne przepisy regulujące działalność samorządów, zawieranie umów sponsorskich z jednostkami samorządowymi będzie w praktyce trudne. Przypomnieć trzeba, że nie wystarczy samo przekazanie darowizny jednostce samorządowej z poleceniem jej wykorzystania na stypendia. Przedsiębiorca, chcąc skorzystać z ulgi CSR, powinien otrzymać coś w zamian.

Natomiast imprezy sportowe mogą być dofinansowywane na zasadzie objęcia patronatem. Zwykle bowiem łączy się to z ekspozycją logotypu takiego patrona albo innymi świadczeniami marketingowymi, np. podziękowaniami od prowadzącego imprezę czy wręczaniem nagród przez prezesa spółki. Co jednak ważne, muszą to być imprezy sportowe, które nie są imprezami masowymi, czyli takie, gdzie liczba uczestników nie przekracza 1000 osób na stadionie albo 300 w hali. Za taką imprezę, w naszej ocenie, można uznać turniej esportowy (esport jest sportem w rozumieniu ustawy o sporcie), o ile spełnia wymogi co do liczby uczestników. Innym przykładem jest lokalny turniej sportowy dla dzieci, bez szerokiej publiczności.

Darowizna nie uprawnia do skorzystania z ulgi CSR

Jeszcze raz trzeba wyraźnie podkreślić, że do odliczenia kosztów od podatku nie uprawnia przekazanie darowizny, nawet jeżeli byłaby przeznaczona na cele sportowe. Darowizna jest świadczeniem nieodpłatnym, natomiast bardzo istotne jest właśnie to świadczenie wzajemne. Dlatego właśnie najczęściej korzystanie z ulgi CSR będzie się wiązać ściśle z zawartymi umowami sponsorskimi. Przewidują one zwykle ekwiwalent marketingowy w zamian za przekazane kwoty – np. przez publiczną ekspozycję logotypu sponsora.

Ulga CSR – podsumowanie

Ulgę CSR wprowadzono w celu zachęcenia dużych podmiotów do przekazywania środków pieniężnych na pożyteczne społecznie obszary. Ustawa, oprócz sportu, wymienia jeszcze kulturę i naukę razem ze szkolnictwem wyższym. Modelowo środki takie można przekazywać w ramach umów sponsorskich w zamian za świadczenia marketingowe. Łącznie ulga CSR pozwala odliczyć 150% wartości umowy od podatku dochodowego jako koszty uzyskania przychodu.