Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone wraz z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0. Jest to narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom rozwiązać problem ograniczonego przychodu. W praktyce polega ono na podjęciu rozmów z wierzycielami celem obniżenia zobowiązań ciążących na dłużniku.

Kto może skorzystać?

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są przede wszystkim przedsiębiorcy, czyli np. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Po co?  

Odpowiednio wczesne rozpoczęcie procedury uproszczonej restrukturyzacji pozwala na wyprzedzenie zdarzeń i próbę negocjacji z wierzycielami kwestii spłaty ciążących  zobowiązań w innych terminach. Może to doprowadzić do uniknięcia upadłości danego przedsiębiorcy.

Jak wygląda procedura uproszczonego postępowania?

Przede wszystkim należy podkreślić, iż uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne można przeprowadzić tylko raz.

Cały proces rozpoczyna się od zgłoszenia się dłużnika do doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu w postępowaniu. Muszą oni zawrzeć umowę o restrukturyzację. Następnie na podstawie tej umowy sporządzany jest spis należności dłużnika. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie wniosku o obwieszczeniu otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonuje tego doradca, z którym została zawarta umowa.

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Od momentu, kiedy obwieszczenie pojawi się na w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mamy 4 miesiące na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego między dłużnikiem, a wierzycielem. W tym czasie należy zebrać głosy wierzycieli, które będą decydować o tym, czy dany układ ma zostać przyjęty czy nie. Ponadto dłużnik powinien przedstawić wierzycielom plan, który będzie przedstawiał propozycję zaspokojenia ich roszczeń.

Po stwierdzeniu zawarcia układu w wyniku głosowania wierzycieli, nadzorca składa  wniosek do sądu restrukturyzacyjnego, który przechodzi do finalizacji procedury.

Zatwierdzenie układu przez sąd

Przedłożony przez doradcę układ jest poddany badaniu przez sąd, podczas którego dokonuje się kontroli czy cała procedura zawarcia układu była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także czy zaproponowany układ nie jest nadmiernie krzywdzący w stosunku do wierzycieli. Następnie sąd może dokonać zatwierdzenia układu, który dłużnik zaczyna realizować po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Co daje uproszczone postępowanie?

Główną zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, że przez wyżej wspominany okres 4 miesięcy nie może być prowadzona egzekucja komornicza dotycząca zobowiązań dłużnika wchodzących do układu. Umożliwia to dłużnikom skupienie się, na przygotowaniu dla wierzycieli korzystnych propozycji oraz restrukturyzację swojej działalności, bez konieczności martwienia się o komornika i prowadzoną przez niego egzekucję.