Zmiany w k.s.h.

zmiany w ksh

Za niespełna dwa tygodnie wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy mają służyć m.in. łatwiejszemu prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce oraz ograniczeniu szeroko pojętej biurokratyzacji. Zmiany objęły w szczególności problematykę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz w niewielkim zakresie spółki partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej. Na czym mają one polegać, o tym już poniżej. Zapraszamy do lektury.

Praktyczne problemy rodziła dotychczas kwestia zasad reprezentacji spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej w likwidacji. Celem ukrócenia wszelkich wątpliwości, ustawodawca wskazał, iż sposób reprezentacji jest uchwalony w statucie spółki, uchwale zgromadzenia albo orzeczeniu sądu, przy czym w każdym przypadku sąd jest władny zmienić sposób reprezentacji likwidowanej spółki – bez względu na etap postępowania czy też osobę jego inicjatora.

Ustawodawca zdecydował się także doprecyzować pojęcie „dnia dywidendy” w spółce z o.o. oraz określić, co należy zrobić w sytuacji, w której wspólnikom wypłacono zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, gdy w końcowym rozliczeniu spółka wykazała stratę. W takim wypadku wspólnicy zobowiązani są do zwrotu całej uiszczonej zaliczki. Sytuacja wygląda nieco lepiej, gdy spółka wykazała zysk mniejszy, niż wysokość wypłaconych zaliczek, wtedy zwrotowi podlega jedynie różnica.

 Duże kontrowersje budzi wprowadzenie przepisu art. 202 § 6 KSH, zgodnie z którym w razie rezygnacji ostatniego członka zarządu (odpowiednio – także wszystkich członków zarządu jednocześnie), członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, jednocześnie zwołując zgromadzenie wspólników. Proponowany zapis z jednej strony ma usprawnić procedurę wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska w zarządzie, z drugiej zaś powoduje, że w tym konkretnym przypadku organem uprawnionym do reprezentacji spółki stają się sami wspólnicy. Analogiczne rozwiązanie znalazło się w niemieckiej ustawie o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (por. art. 35 GmbH). Czy takie „usprawnienie” odbioru o oświadczeń o rezygnacji ostatniego członka zarządu jest słuszne i efektywne, okaże się w praktyce.

Ustawodawca postanowił uregulować także kwestię składu osobowego zarządu spółki partnerskiej – od marca w skład zarządu będzie musiał wchodzić co najmniej jeden partner, przy czym członkiem zarządu będzie mogła być także osoba trzecia.

Pozostałe, pomniejsze zmiany, dotyczą m.in.:

  • wprowadzenia ustawowego prawa wypowiedzenia przez komplementariusza umowy spółki komandytowo-akcyjnej;
  • doprecyzowania, że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji następuje w drodze jednomyślnej zmiany samej umowy przez dotychczasowych wspólników;
  • możliwości powzięcia przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwał w przedmiocie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z zarządu, powzięcia uchwały o podziale zysku i pokryciu straty, udzielenia absolutorium członkom zarządu w trybie pisemnym („obiegowym”);
  • zniesienia wymogu dołączania przez pełnomocnika udziałowca (akcjonariusza) spółki oryginału pełnomocnictwa – od marca wystarczy jedynie kopia;
  • wyraźnego uregulowania, komu przysługuje prawo odwołania zgromadzenia wspólników w sytuacji, w której zostało ono zwołane przez danego wspólnika (zabieg ten ma ograniczyć możliwość odwoływania zgromadzeń zwołanych przez wspólników mniejszościowych przez zarząd).

Uproszenie procedur oraz ograniczenie biurokracji już od dawna stanowi główny cel nowo podejmowanych ustaw. Pierwszym krokiem ku temu było „Prawo przedsiębiorców”, teraz przyszedł czas na zmiany w sektorze podatkowym i gospodarczym. Czy uchwalone przepisy rzeczywiście przyczynią się do usprawnienia biznesu w Polsce, okaże się z biegiem czasu. Zachęcamy do bacznej obserwacji wpływu omawianej ustawy na otoczenie przedsiębiorców, a w razie jakichkolwiek problemów, zapraszamy do kontaktu.