Zagrożenie niewypłacalnością w czasach pandemii i możliwe rozwiązania

zagrożenie niewypłacalnością

W dobie pandemii przedsiębiorcy mogą zmagać się z rozlicznymi problemami, w tym głównie z brakiem płynności finansowej. Obecne uregulowania wprowadzonych „tarcz antykryzysowych” dają drugi oddech przedsiębiorcom. Niemniej jednak po okresie zamrożenia gospodarki, ich sytuacja może się znacznie pogorszyć, co w efekcie doprowadzi do niewypłacalności wielu z nich.

Kiedy jest się niewypłacalnym?

Niewypłacalność to zdefiniowana prawnie sytuacja, w której przedsiębiorca przez ponad trzy miesiące nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku spółek kapitałowych oraz osobowych niewypłacalność następuje zasadniczo również wtedy, gdy wartość jej zobowiązań przekracza zgromadzony przez spółkę majątek, a stan ten utrzymuje się ponad dwa lata.

Obowiązki niewypłacalnego przedsiębiorcy

W razie zaistnienia stanu niewypłacalności przedsiębiorca co do zasady ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wprawdzie „tarcze antykryzysowe” zawiesiły tę powinność na okres trwania epidemii, jednak dotyczy to tylko przypadków, gdy niewypłacalność nastąpiła właśnie wskutek tej nadzwyczajnej sytuacji. Takie ograniczenie powoduje, że każdy przedsiębiorca powinien zachować czujność i monitorować stan finansów, a w razie potrzeby poszukać profesjonalnej pomocy.

Wyjście z niewypłacalności

Procedura sądowa, jaką jest postępowanie restrukturyzacyjne, pozwala na przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego pod nadzorem osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego (niegdyś zwaną licencją syndyka). Zwieńczeniem tej procedury jest zawarcie układu z wierzycielami niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy polegającej głównie na obniżeniu jego zobowiązań, rozłożeniu ich na raty bądź odroczeniu ich płatności. Istnieją cztery różne postępowania restrukturyzacyjne, które wszczyna się w zależności od struktury zobowiązań przedsiębiorcy. Najbardziej popularna procedura restrukturyzacyjna, czyli przyspieszone postępowanie układowe, pozwala na zawarcie układu z wierzycielami już nawet w ciągu kilku miesięcy.

W przypadku niepowodzenia postępowania restrukturyzacyjnego i braku możliwości osiągnięcia porozumienia z wierzycielami, przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, który ma za zadanie ochronę majątku przedsiębiorstwa przed wierzycielami.

Niewypłacalność w pierwszym odruchu wydaje się sytuacją, od której nie ma odwrotu i brzmi jak wyrok skazujący. Jednak sprawne i szybkie działanie może doprowadzić do uniknięcia największych kłopotów, a w dłuższym okresie wyjścia na prostą.