Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) jako alternatywa dla tradycyjnego pozwu 

ujecie-pod-duzym-katem-mlotka-i-dokumentow-procesowych-na-drewnianej-powierzchni

Poprzednie wpisy z serii Skuteczna windykacja B2B zostały poświęcone windykacji na etapie przedsądowym. Przedstawiliśmy wskazówki pomocne w sporządzeniu skutecznego wezwania do zapłaty, omówiliśmy także kwestię wyliczania odsetek za opóźnienie oraz odzyskiwania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.   

Jeśli windykacja polubowna okaże się  jednak nieskuteczna, wierzyciel powinien rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Naturalnym rozwiązaniem wydaje się w tej sytuacji złożenie tradycyjnego „papierowego” pozwu. W dzisiejszym wpisie przybliżymy jednak alternatywne rozwiązanie, jakim jest elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU). 

Czym jest EPU? 

Elektroniczne postępowanie upominawcze to odrębne postępowanie w sprawach o zapłatę, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. 

Kto może złożyć pozew w EPU? 

Pozew w EPU może złożyć we własnym imieniu osoba fizyczna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jeśli pozew składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, w jej imieniu działa pełnomocnik lub reprezentant – osoba fizyczna posiadająca nr PESEL. 

Z kolei pozwać w EPU możemy osobę fizyczną (również prowadzącą działalność gospodarczą), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy posiadają adres zamieszkania lub adres siedziby na terytorium RP. 

Jakich roszczeń możemy dochodzić w EPU? 

W elektronicznym postępowaniu upominawczym można dochodzić roszczeń pieniężnych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Jeśli zatem w danej sprawie data wymagalności kwoty wskazanej w pozwie będzie wcześniejsza niż trzy lata poprzedzające złożenie pozwu, sąd rozpoznający sprawę podejmie decyzję o braku podstaw do wydania nakazu i umorzy postępowanie. 

 Do EPU najlepiej kierować: 

 • roszczenia bezsporne lub o niskim prawdopodobieństwie ich zakwestionowania (jeżeli wiesz, że dłużnik z pewnością zakwestionuje roszczenie, to elektroniczne postępowanie upominawcze nie jest rozwiązaniem dla Ciebie); 
 • roszczenia oparte na „standardowych” stanach faktycznych (np. należności z zaległych faktur, rachunków, z tytułu umowy); 
 • roszczenia, w których istnieje znaczące prawdopodobieństwo nieuzyskania zaspokojenia (zmierzające do bezskutecznej egzekucji). 

Jaki sąd rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie? 

Pozwy w EPU rozpoznaje wyłącznie Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie i to od miejsca zamieszkania, siedziby pozwanego, czy też miejsca wykonania danej umowy. W pozwie elektronicznym nie musisz zatem wskazywać sądu właściwego, gdyż automatycznie trafia on do sądu w Lublinie.  

Jak wygląda złożenie pozwu i dalsze postępowanie w EPU? 

Pozew (i inne ewentualne pisma) w EPU wnosi się za pomocą systemu teleinformatycznego (znajdziesz go tu: www.e-sad.gov.pl).  Po zarejestrowaniu się na platformie e-sądu, powód może bez problemu złożyć pozew korzystając z elektronicznego formularza, w którym uzupełnia się wymagane rubryki.  

Składanie pozwu w EPU składa się z 6 modułów: 

 1. definiowanie powodów 
 1. informacja o reprezentacji 
 1. definiowanie pozwanych 
 1. definiowanie listy dowodów 
 1. definiowanie listy roszczeń 
 1. podsumowanie 

W trakcie uzupełniania pozwu istnieje możliwość zapisywania wersji roboczej, więc nie musimy się martwić, gdy tymczasowo chcemy przerwać pracę nad dokumentem. 

Najbardziej rozbudowanym (chociaż i tak okrojonym) elementem formularza pozwu jest jego uzasadnienie (czyli definiowanie listy dowodów i roszczeń). Koniecznym jest wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia pieniężnego (np. faktura nr ….., umowa sprzedaży, umowa pożyczki etc.) oraz jakie konkretnie zachowanie lub zaniechanie pozwanego spowodowało powstanie długu. Gdy źródłem roszczenia jest umowa, to należy wskazać datę jej zawarcia, formę, rodzaj (poprzez podanie jej nazwy lub zwięzłe przedstawienie treści umowy). Należy również wskazać termin, w którym strony miały spełnić swoje świadczenia.   

W razie żądania zasądzenia odsetek od należności głównej, należy uzasadnić termin początkowy ich żądania oraz wskazać ich wysokość. W formularzu wybieramy także rodzaj żądanych odsetek (za opóźnienie/za opóźnienie w transakcjach handlowych).  

Z uwagi na fakt, że do pozwu nie dołącza się dowodów, a jedynie je wskazuje, konieczne jest opisanie treści tych dowodów (treść istotną dla uzasadnienia roszczenia). Istotne jest, aby dowód był opisany szczegółowo i rzetelnie, tak aby sąd nie miał żadnych wątpliwości co do jego istnienia. Dla przykładu, jeżeli jako dowód powołaliśmy fakturę VAT, należy wskazać z jakiego tytułu została wystawiona. Jeżeli jako dowód powołana jest umowa, z której wynika uzasadnienie kary umownej, należy wskazać za jakie zachowanie lub zaniechanie pozwanego nałożono karę. Podsumowując, w pozwie powód wymienia jedynie dowody na poparcie swoich twierdzeń, jednak nie załącza ich, tak jak ma to miejsce w przypadku pozwu „klasycznego”. Jeśli w imieniu powoda pozew składa profesjonalny pełnomocnik, nie dołącza on swojego pełnomocnictwa (wskazuje jedynie opisowo jego datę udzielenia, rodzaj oraz zakres).  

Pozew i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym podpisem kwalifikowanym lub zwykłym podpisem elektronicznym. Dopóki pozew nie zostanie podpisany, można go edytować. Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną. 

Należy pamiętać, że pisma procesowe przesyłane w tradycyjny sposób (pocztą) pozostają bezskuteczne. 

Sąd wydał nakaz zapłaty w EPU – co dalej? 

Nadanie klauzuli wykonalności na uzyskany tytuł egzekucyjny odbywa się z urzędu. Jeśli pozwany w terminie 2 tygodni nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd automatycznie wydaje klauzulę wykonalności. Wierzyciel może wówczas od razu, za pośrednictwem portalu EPU skierować  wniosek do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Co jeśli dłużnik „odwoła się” od nakazu? 

Dłużnik, który otrzymał nakaz zapłaty, w terminie 14 dni od doręczenia mu nakazu może wnieść do sądu sprzeciw. Po wyniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. Sąd umarza wówczas postępowanie. 

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu “zwykłym” skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu EPU, czyli innymi słowy – postępowanie zachowuje swoją ciągłość.  

Wnosząc pozew do sądu, należy uiścić wraz z pozwem opłatę uzupełniającą od pozwu (nie wpłaca się już całej opłaty, a jedynie pozostałą różnicę). 

Dlaczego warto skorzystać z EPU? 

Jeśli stan faktyczny sprawy spełnia wyżej omówione przesłanki, warto wybrać alternatywę dla „tradycyjnego” sądu, jakim jest elektroniczne postępowanie upominawcze. EPU ma bowiem wiele zalet: 

Niższe koszty postępowania 

W zwykłym postępowaniu opłata od pozwu wynosi 5% wartości sporu, w EPU zaś 1,25% (jednak nie mniej niż 30 zł). W zakresie opłacania pozwów procesowanie spraw w EPU również przynosi znaczące ułatwienie dając powodowi możliwość składania tzw. paczek pozwów. W ten sposób, poprzez podział określonej grupy kontrahentów z zadłużeniem na mniejsze paczki (np. 100 spraw = 10 paczek po 10 pozwów), uiszcza się tylko jedną opłatę od paczki (jeden przelew), która stanowi sumę opłat cząstkowych od każdego z pozwów.  

W EPU nie uiszczamy również opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Szybkość postępowania  

Z uwagi na brak postępowania dowodowego, droga do uzyskania tytułu wykonawczego jest zazwyczaj krótsza niż w przypadku tradycyjnego postępowania sądowego. Powód nie musi także śledzić toku każdego z postępowań – EPU cechuje automatyzm. 

Udogodnienia dla powodów masowych 

EPU umożliwia składania tzw. paczek pozwów, czyli jednorazowego wniesienia do sądu więcej niż jednego pozwu (w praktyce nawet kilkuset). Jest to szczególnie istotne dla tzw. powodów masowych, którzy składają bardzo wiele niemal identycznych pozwów, opartych na tych samych lub podobnych podstawach faktycznych i prawnych.  

*** 

Potrzebujesz wsparcia w skutecznym wyegzekwowaniu należności od swoich dłużników? Zapraszamy do kontaktu! 

Zobacz inne wpisy z tej serii: 

 1. Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok do skutecznej windykacji długu https://www.mkpartner.com.pl/wezwanie-do-zaplaty-pierwszy-krok-do-skutecznej-windykacji-dlugu/ 
 2. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych https://mkpartner.com.pl/odsetki-za-opoznienie-w-transakcjach-handlowych/
 3. Jak uzyskać rekompensatę gdy dłużnik nie zapłacił faktury na czas https://mkpartner.com.pl/jak-uzyskac-rekompensate-gdy-dluznik-nie-zaplacil-faktury-na-czas/

Po więcej treści zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych: