Standardy ochrony małoletnich – czym są i kto musi je wprowadzić?

hands-covering-family-shape-on-blue-background-2023-11-27-04-50-11-utc

Latem zeszłego roku uchwalono akt prawny zmieniający ustawę Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektóre inne ustawy. W związku z tą nowelizacją, wprowadzono sporo zmian do „Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich”. Szczególnie interesującym jest wątek wprowadzenia obowiązku sporządzenia oraz stosowania w wybranych podmiotach standardów ochrony małoletnich. Tym samym, poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie dotyczące standardów ochrony małoletnich. Prosto, zwięźle i w duchu #SkracamyDystans

Czym w ogóle są standardy?

Standardy powinny przyjąć formę dokumentu, określającego podstawowe zasady i procedury obowiązujące osoby pracujące z małoletnimi. Ich kształt powinien zostać dopasowany do charakteru i rodzaju konkretnej placówki, ponieważ inne ryzyka moją się pojawić dla małoletnich w klubie sportowym, a inne w szkole.

Niezależnie od placówki, standardy powinny określać zasady bezpiecznych relacji między małoletnim, a personelem placówki, a szczególnie – jakie zachowania są niedozwolone względem małoletnich. Trzeba również określić procedurę, która będzie miała zastosowanie w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa – wskazać zasady i osoby odpowiedzialne za składanie odpowiednich zawiadomień do organów państwowych.

Rodzice i ich dzieci powinni mieć możliwość zapoznania się ze standardami, a więc polityka ochrony małoletnich musi określać także zasady i sposób udostępniania ich rodzicom lub opiekunom prawnym lub faktycznym małoletniego. Istotne jest również ustalenie planu wsparcia małoletniego, w razie gdyby doszło do jego skrzywdzenia.

Bardzo ważne jest to, żeby tekst standardów został zredagowany tak, aby był on zrozumiały dla osób małoletnich. Nie ma więc tutaj miejsca na prawnicze zawiłości.

Kto jest zobowiązany do wprowadzenia standardów?

Obowiązek wprowadzenia standardów ma każdy organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

Dodatkowo, standardy muszą wprowadzić także podmioty świadczące usługi hotelarskie, turystyczne i prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Co to oznacza w praktyce? Zobowiązane do sporządzenia standardów są np. ośrodki wychowawcze, szkoły, przedszkola, hotele i bursy czy wreszcie stowarzyszenia i kluby sportowe, które trudnią się szkoleniem małoletnich. Polski Związek Piłki Nożnej już wywiązał się z tego obowiązku i opublikował swoją politykę bezpieczeństwa dzieci, wyprzedzając znacznie ustawowe terminy.

Od kiedy wchodzą w życie powyższe przepisy?

Nowelizacja wchodzi w życie od 15 lutego 2024 roku, a polityka ochrony małoletnich musi zostać wprowadzona w terminie do 6 miesięcy po tej dacie, czyli do 15 sierpnia 2024 roku.

Co może grozić za niewprowadzenie standardów ochrony małoletnich?

Po przekroczeniu wyżej wymienionych terminów, organy kontrolujące mogą nakładać kary na określone placówki. Na razie zdecydowano się na wprowadzenie niezbyt wygórowanych kar za brak wprowadzenia standardów. Podmiotom zaniedbującym ten obowiązek grozi bowiem kary grzywny 250 złotych lub kara nagany. Aczkolwiek przy kolejnej kontroli, jeżeli instytucje wciąż nie wprowadzą wymaganej polityki, mogą zapłacić już 1000 złotych lub więcej.

Zatem warto już w tym momencie zainteresować się standardami określonymi w nowelizacji tak, aby dotrzymać ustawowych terminów i nie narazić się na karę grzywny lub nagany.

Po więcej treści zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych: