Nowe obowiązki w zakresie BHP – pracodawcy sfinansują monitory i szkła kontaktowe

Struggling With Occupational Stress

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Po ponad 20 latach niezmiennego obowiązywania rozporządzenia, którego treść nie przystawała do współczesnych czasów, dokonano w nim zmiany uwzględniające postęp technologiczny wpływający istotnie na organizację stanowisk pracy.

Choć pracodawcy mają kilka miesięcy na dostosowanie biur do nowych wymogów, warto już wcześniej zapoznać się ze zmianami i wdrażać je systematycznie.

W dzisiejszym wpisie omówimy najistotniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia – zapewnienie dodatkowego wyposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowanie do szkieł kontaktowych pracownika.

Czego w skrócie dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenie określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Zgodnie z nim wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

Doposażenie stanowisk pracowników używających laptopów

Na przestrzeni ostatnich lat w większości biur komputery stacjonarne zostały zastąpione przez laptopy. W związku z tym ustawodawca zadecydował o uregulowaniu ergonomii pracy także w przypadku korzystania z systemów przenośnych.

Od momentu wejścia w życie przepisów, pracownik korzystający z przenośnego systemu komputerowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy musi mieć zapewniony:

  • dodatkowy stacjonarny monitor ekranowy lub
  • podstawkę zapewniającą ustawienie tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika

oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

Na życzenie pracownika pracodawca obowiązany jest wyposażyć jego stanowisko pracy w podnóżek.

Wyboru pomiędzy dodatkowym stacjonarnym ekranem a podstawką dokonuje pracodawca. Może oczywiście zadecydować, że to pracownik sam wybierze, co jest dla niego wygodniejsze.

Innymi słowy, powyższe elementy wyposażenia stanowiska pracodawca musi zapewnić obligatoryjnie, pod warunkiem, że pracownik korzysta z laptopa co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wyżej wymienione wyposażenie nie będzie zatem wymagane w przypadku wykonywania pracy z wykorzystaniem przenośnego systemu komputerowego przez mniej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Refundacja szkieł kontaktowych

Aktualnie pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok,  jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia uprawnienie to oprócz okularów obejmie również szkła kontaktowe.

Komu przysługuje dopłata do okularów i szkieł kontaktowych?

Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi okulary korygujące lub szkła kontaktowe w przypadku, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy.

Co ważne, dotyczy to jedynie pracowników, którzy użytkują monitor ekranowy i robią to co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (czyli co najmniej 4 godziny).

Jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania?

Pracownik chcący uzyskać dofinansowanie powinien zwrócić się z wnioskiem w tym przedmiocie do pracodawcy. Wiele firm ma już opracowany wzór wniosku, gotowy do wykorzystania przez pracownika. Oprócz wniosku pracownik musi mieć udokumentowaną potrzebę noszenia okularów lub szkieł stosownym zaświadczeniem lekarskim. Należy pamiętać, że podstawą dofinansowania może być tylko zaświadczenie wydane przez lekarza podczas okresowych badań profilaktycznych, na które skierował pracodawca. Zgodnie z przepisami zaświadczenie uzyskane podczas prywatnej wizyty nie będzie mogło służyć jako podstawa dofinansowania.

Celem uzyskania dofinansowania pracownik sam musi sam dokonać zakupu okularów (soczewek okularowych i oprawek) lub szkieł kontaktowych i wziąć za nie fakturę, która powinna zostać wystawiona na niego (zawierać jego imię i nazwisko). Dopiero wtedy może zwrócić się do pracodawcy o zwrot pieniędzy.

Zakupu pracownik może dokonać w dowolnie wybranym przez siebie salonie optycznym.

Ile wynosi kwota dofinansowania okularów lub szkieł od pracodawcy?

Przepisy nie precyzują kwoty, jaką powinien pokryć pracodawca. Wynika to z jego indywidualnych ustaleń. Pracodawca może ustalić wysokość dofinansowania kwotowo lub procentowo, może także postanowić, że finansuje zakup w całości. Informacja o zasadach przyznawania refundacji, w tym wysokości dofinansowania powinna znaleźć się w regulaminie wewnątrzzakładowym. Regulamin może określać także inne kwestie związane z refundacją, takie jak np. częstotliwość.

Jakie inne wymogi wprowadza znowelizowane rozporządzenie?

Integralną część treści rozporządzenia stanowi załącznik, który określa minimalne wymagania BHP i ergonomii w zakresie stanowisk pracy wyposażonych w monitory.  W załączniku określony między innymi wymogi, jakie musza spełniać biurka, krzesła czy ekrany.

Kiedy nowe regulacje wchodzą w życie?

Nowe przepisy wchodzą w życie 17 listopada –  od tego czasu pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Po więcej treści zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych: