Zmiana czasu z letniego na zimowy – jaki ma wpływ na wynagrodzenie i ewidencję czasu pracy?

zdjęcie główne

W nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października 2023 roku przestawiamy wskazówki zegara z godziny 3.00 na 2.00. Dla pracowników pracujących na nocnej zmianie oznacza to, że będą pracować o godzinę dłużej. Zmiana czasu ma zatem wpływ przede wszystkim na otrzymywane przez nich wynagrodzenie za pracę.

Przekroczenie dobowego wymiaru czasu pracy

Cofnięcie zegarów o godzinę powoduje wydłużenie czasu pracy i przekroczenie obowiązującego pracownika w danym dniu wymiaru czasu pracy. Ze względu na przekroczenie w tym dniu wymiaru czasu pracy, pracownik świadczyć będzie pracę w godzinach nadliczbowych (w tzw. nadgodzinach).

Zmiana czasu na zimowy a nadgodziny

Pracodawca, w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych, ma obowiązek zrekompensować pracownikowi ten czas i wypłacić mu dodatek za nadgodziny.

Za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje bowiem dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. W związku z tym pracodawca musi wypłacić pracownikowi za tę dodatkową godzinę pracy wynagrodzenie podstawowe + dodatek w wysokości 100% stawki zasadniczej z wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca w zamian za dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych może jednak udzielić pracownikowi czasu wolnego. Czas wolny może zostać udzielony pracownikowi:

  1. na jego wniosek albo
  2. z inicjatywy pracodawcy (bez wniosku pracownika).

Jeżeli pracownik sam wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu czasu wolnego, wówczas pracodawca może mu udzielić czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze. Innymi słowy, pracodawca w zamian za dodatkową godzinę pracy udziela pracownikowi godzinę czasu wolnego (w stosunku 1:1)

Jeżeli jednak udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych nastąpi z inicjatywy pracodawcy (bez wniosku pracownika), wówczas pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. W tym przypadku, pracodawca za jedną nadgodzinę udzieli pracownikowi 1,5 godziny czasu wolnego (w stosunku 1:1,5).

Rekompensata za pracę w porze nocnej

Jak stanowi Kodeks pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Regulacja ta umożliwia pracodawcy sprecyzowanie, w jakim przedziale czasowym pora nocna ma obowiązywać w jego zakładzie pracy. W praktyce jest to najczęściej przedział od  godziny 22.00 do 6.00. Ustalenie pory nocnej co do zasady następuje poprzez wskazanie konkretnych godzin w regulaminie pracy, ewentualnie w układzie zbiorowym pracy. Jeśli u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy i nie jest on objęty układem zbiorowym pracy, to 8-godzinny zakres pory nocnej pracodawca określa sam, powiadamiając o tym pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej. Obowiązek określenia pory nocnej w zakładzie pracy dotyczy każdego pracodawcy.

Ze względu na uciążliwości, jakie wiążą się z pracą w nocy, pracownik świadczący pracę w porze nocnej ma szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy. W związku z tym, niezależnie od opisanego wyżej dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje również dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje wszystkim pracownikom, bez względu na to, czy pracę w porze nocnej wykonują stale.

W przeciwieństwie do wcześniej omawianego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w nocy jest taki sam dla wszystkich pracowników, niezależnie od wysokości otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Podstawą jego wyliczenia jest bowiem aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne.

Podsumowanie

Praca w nocy z 28 października na 29 października 2023 r. wiąże się z tym, że pracownik będzie pracował godzinę dłużej. W związku z pracą w godzinach nadliczbowych pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek bądź udzielić czasu wolnego od pracy. Jeżeli pracownik sam zawnioskuje o czas wolny, wówczas jest on mu udzielany w proporcji 1:1 (jedna godzina nadliczbowa:jedna godzina czasu wolnego od pracy). Jeżeli pracodawca chcąc zwolnić się z obowiązku wypłaty pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia sam zaproponuje udzielenie mu czasu wolnego, wówczas będzie musiał zrobić to w proporcji 1:1,5 (1 (jedna godzina nadliczbowa:półtorej godziny czasu wolnego od pracy).

Jako że zmiana czasu z letniego na zimowy ma miejsce w nocy, pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatek ten przysługuje niezależnie od innych należności, a zwłaszcza od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających na tę porę. W związku z tym, pracownikowi świadczącemu pracę w trakcie zmiany czasu z letniego na zimowy przysługiwać będą oba dodatki do wynagrodzenia.

Pracodawca ma zatem trzy możliwości:

  1. wypłacić normalne wynagrodzenie (w tym również za 1 godzinę nadliczbową) wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatkiem za pracę w porze nocnej;
  2. wypłacić normalne wynagrodzenie (w tym również za 1 godzinę nadliczbową) wraz z dodatkiem za pracę w porze nocnej oraz udzielić pracownikowi na jego wniosek 1 godzinę czasu wolnego;
  3. wypłacić normalne wynagrodzenie (w tym również za 1 godzinę nadliczbową) wraz z dodatkiem za pracę w porze nocnej oraz udzielić pracownikowi z własnej inicjatywy 1,5 godziny czasu wolnego.

Po więcej treści zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych: