Oddelegowanie pracowników do Niemiec – wszystko co musisz wiedzieć o wizie Vander Elst

Vander Elst

Vander Elst

Vander Elst

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 56) gwarantuje swobodę świadczenia usług w obrębie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla jej obywateli. Oznacza to, że pracownik z jednego kraju członkowskiego, np. Polski, może bez większych przeszkód zostać oddelegowany do pracy w innym państwie UE w ramach świadczenia usług. Pracownik taki nie musi uzyskiwać wówczas pozwolenia na pracę.

Co jednak, gdy przedsiębiorstwo mające siedzibę w Polsce chce oddelegować do pracy w Niemczech obywateli państw trzecich? 

Oddelegowanie pracowników do pracy do Niemczech

Polscy pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników spoza Unii i EOG. Wiele firm decyduje się również na kierowanie tych pracowników do Niemiec w celu realizacji zleceń i kontraktów.       

Oddelegowanie do Niemiec w ramach świadczenia usług możliwe jest:

  • w związku z realizacją umowy zawartej przez pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Niemiec,
  • gdy pracodawca posiada swój oddział na terenie Niemiec,
  • gdy pracodawca jest agencją pracy tymczasowej i deleguje pracowników do niemieckiego pracodawcy użytkownika.

Pracodawcy muszą mieć jednak na uwadze niemieckie przepisy o delegowaniu pracowników oraz obowiązek uzyskania przez tych pracowników wiz – obywatele wielu państw trzecich podlegają bowiem w Niemczech obowiązkowi wizowemu.

Obowiązek ten aktualizuje się zarówno w sytuacji, gdy pracodawca deleguje pracowników do swojego niemieckiego oddziału, jak i w przypadku, gdy zawarł umowę z inną firmą na terenie Niemiec lub jest agencją pracy.

Czym jest wiza Vander Elst?

Wiza Vander Elst (niem. Vander Elst Visum) jest dokumentem umożliwiającym oddelegowanie pracowników będących obywatelami państw trzecich do Niemiec z innego państwa członkowskiego (np. Polski) w ramach  świadczenia  usług.

Oddelegowany pracownik jest uprawniony do wykonywania pracy w Niemczech przez czas, w jakim ma być świadczona usługa.

Jakie warunki muszą być spełnione, by cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, został oddelegowany na podstawie Vander Elst?

Pracownikiem delegowanym może być obywatel państwa trzeciego, który wykonuje pracę w firmie mającej siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności w Polsce. Co ważne, musi on przebywać i pracować w Polsce legalnie, tzn. na  podstawie stosownych zezwoleń. Warunkiem koniecznym do uzyskania wizy VE jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może wówczas delegować takiego pracownika do innego kraju UE, EOG lub Szwajcarii na takich samych warunkach jak pracownika będącego obywatelem polskim. Trzeba zaznaczyć, że celem zatrudnienia pracownika z kraju trzeciego przez polskiego pracodawcę nie może być jedynie wykonywanie pracy na terenie Niemiec. Zatrudnienie musi obejmować także inne obowiązki w Polsce. Pracownik ten powinien świadczyć pracę w Polsce (w Państwie UE, które go deleguje), zarówno przed, jak i po okresie oddelegowania.

Co istotne, pracodawca oddelegowując pracownika musi zapewnić mu takie same warunki zatrudnienia, jakie obowiązują w Niemczech. Taki pracownik nie może mieć mniej korzystnych warunków zatrudnienia w okresie oddelegowania niż pracownicy niemieccy zatrudnieni w tym samym lub podobnym sektorze. Dotyczy to m.in. wysokości wynagrodzenia, minimalnych okresów odpoczynku czy maksymalnego czasu pracy. Musi on również zgłosić fakt oddelegowania pracownika do ZUS. Celem zgłoszenia jest pozyskanie zaświadczenia A1, które potwierdza zarejestrowanie w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Występując o wydanie dokumentu A1, należy określić czas trwania oddelegowania pracownika do Niemiec. Szerzej o rozliczeniu pracownika oddelegowanego w zakresie składek ZUS pisaliśmy tutaj: https://mkpartner.com.pl/jak-rozliczac-oddelegowanego-za-granice-pracownika-w-zakresie-skladek-zus/. Kolejną z formalności, którą należy dopełnić, jest zgłoszenie zamiaru delegowania do niemieckiego Urzędu Celnego, czyli Zollamt. Zaniechanie zgłoszenia grozi nałożeniem na pracodawcę wysokiej kary grzywny, nawet do 30 tys. euro. Oprócz tego niemiecki Urząd Celny ma również prawo weryfikować poprawność warunków zatrudnienia pracownika oddelegowanego do Niemiec.

Vander Elst

Kiedy wiza Vander Elst nie zostanie wydana?

Obywatel państwa trzeciego niezatrudniony na podstawie umowy o prace nie otrzyma wizy. Pracownik musi być zatrudniony przez okres co najmniej miesiąca przed podjęciem pracy w Niemczech.

Ponadto wiza Vander Elst przeznaczona jest dla osób, które już legalnie przebywają i pracują w innym kraju UE (np. w Polsce) i tymczasowo wyjeżdżają do Niemiec w celu świadczenia usług. W związku z tym wizy tej nie otrzyma obywatel państwa trzeciego, którego pobyt w Polsce ma na celu wyłącznie późniejsze wykonywanie pracy w Niemczech.

Na jaki okres wydaje się wizę Vander Elst?

Wizę Vander Elst udziela się na okres świadczenia usługi, nie dłużej jednak niż na okres ważności zezwolenia na pobyt w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek wizowy?

Wniosek o wydanie wizy należy złożyć w wydziale wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Za rozpatrzenie wniosku wizowego pobiera się opłatę wizową.

Jak długo czeka się na wydanie wizy?

Planując oddelegowanie pracownika należy zapewnić sobie pewien bufor czasowy, w razie ewentualnego wydłużenia procesu wydawania wizy. Jeśli wiza z jakiegoś powodu nie zostanie wydana, wówczas pomoże to uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą względem naszego kontrahenta w Niemczech.

Delegujesz pracowników i potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi publikacjami dotyczącymi tematyki oddelegowania:

Rozliczenie pracownika oddelegowanego w zakresie podatku dochodowego

Jak rozliczać oddelegowanego za granicę pracownika w zakresie składek ZUS?